Wat zijn WBE's - WildBeheerEenheden ?

WBE's zijn zoals de naam het zegt beheerseenheden die het mogelijk maken om afzonderlijke jachtterreinen samen te voegen wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

- een aaneengesloten oppervlakte van minstens 1.000 ha beslaan,
- de jachtterreinnen van minstens vijf onafhankelijke jachtrechthouders verenigen,
- deze jachtterreinen moeten aan elkaar grenzen zonder elkaar te overlappen en er mag betwisting zijn over deze   grenzen,
- de WBE moet rechtspersoonlijkheid bezitten,
- de WBE moet een wildbeheerplan opstellen dat goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering
- indien er zich wijzigingen voordoen aan dit wildbeheerplan moet dit gemeld worden aan de woudmeester,
- het indienen van jaarlijkse afschotstatistieken en wildinventarisgegevens bij de woudmeester,
- jaarlijks voor 1 april een geactualiseerde ledenlijst indienen bij de woudmeester,
- de statuten moeten ten minste de volgende bepalingen bevatten:
  * de doelstellingen en werkingsprincipes zijn gericht op:
     - het wildbeheer,
     - de inpassing in en de meekoppeling met het natuurbehoud,
     - het verbeterd toezicht,
     - het principe van de samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders,
     - het principe van de vrijwilligheid van de samenvoeging van de afzonderlijke jachtterreinen,
     - het principe van het overleg met andere sectoren,
  * de vereniging wordt geleid door een raad van bestuur die door de algemene vergadering wordt verkozen,
  * tot de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen worden de volgende personen met raadgevende
     stem uitgenodigd:
     - de boswachter van de afdeling Bos en Groen,
     - de natuurwachter van de afdeling Natuur,
     - een vertegenwoordiger van erkende gewestelijke of regionale natuurverenigingen of streekgebonden
       natuurverenigingen,
     - een vertegenwoordiger van de landbouwraad van een of meer gemeenten gelegen in het werkingsgebied van
        de wildbeheereenheid,
     - een vertegenwoordiger van de bosbouwsector,
- de zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Erkenning

De erkenning van een WBE gebeurt door een aanvraag te richten aan de woudmeester. Deze erkenning geldt telkens voor een periode van vijf jaar en kan telkens verlengd worden wanneer men daar een aanvraag toe indiend terug bij de woudmeester.

Deze erkenning moet bepaalde gegevens bevatten zoals de statuten, een werkingsverslag, het wildbeheerplan en een verklaring van de voorzitter.
Wanneer aan een of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, stuurt de woudmeester het dossier terug met de reden waarom de erkenning niet gebeurd.

Als de erkenning gebeurd is op basis van onjuiste informatie, kan de erkenning worden ingetrokken door de minister.

© WBE Drie Koningen / Webmaster Olivier Martens